ANBI (Dutch only)

Sinds Januari 2014 zijn er nieuwe vereisten voor een ANBI Status. Met deze status zijn giften fiscaal aftrekbaar. Hier een overzicht met de vereiste informatie over onze Stichting.

Naam: Stichting DiLi
Fiscaal nummer: 8207 61 291
Contactgegevens:
Stichting DiLi
Fonteinkruid 3
3892 AG Zeewolde

[email protected]

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter – Dhr. D. Annoff
Bestuurslid – Dhr. P. Bramer
Secretaris – Dhr. J. Voois

Het beleidsplan:
Wat betreft het beleidsplan, dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:
• het werk dat de instelling doet
• de manier waarop de instelling geld werft
• het beheer van het vermogen van de instelling
• de besteding van het vermogen van de instelling

Stichting DiLi heeft ten doel:
a. kansarmen een betere ontwikkeling aan te bieden en hen kansen te geven op betere banen en levensomstandigheden, nu en in de toekomst;
b. het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen, met name gericht op kinderen in sloppenwijken;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie statement:
Het leven van mensen in de sloppenwijken te zien veranderen door educatie, trainingen en het bijbrengen van normen en waarden. Hen klaar te maken voor betere banen en levensomstandigheden. Het voorzien in educatie en trainingen voor kinderen en volwassenen die niet naar de reguliere scholen/ trainingen kunnen. Het ondersteunen van gezinnen door te voorzien in trainingen, medische hulp, naar hun noden te luisteren en hier op in te spelen.
Hoe bereikt Stichting DiLi haar doelen?
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Stichting DiLi heeft dusver twee onderwijscentra in sloppenwijk in en nabij New Delhi, India. Hier komen totaal gemiddeld 100 kinderen dagelijks voor onderwijs. Ook heeft Stichting DiLi een training opgezet genaamd Dorcas. Hier komen tweemaal per week vrouwen bijeen en krijgen les in de Engelse taal en naailes.
Verder is Stichting DiLi betrokken bij medische hulp aan leerlingen en hun families van de scholen. Zo hebben we al geholpen bij verschillende operaties zoals een kleuter met een gaatje in zijn hart, een aantal kinderen met een klompvoet, een herstellende operatie voor een misvormde hand, en ook delen we medicijnen uit bij kleinere medische problemen zoals koorts, ontstekingen en begeleiden we mensen met doktersbezoeken.
Ook ondersteunt Stichting DiLi een aantal gezinnen met voedsel of kleding wanneer hier zelf niet in kan worden voorzien.
Financiële verantwoording:
Stichting Dili ontvangt haar gelden van diverse particulieren, ondernemingen en andere stichtingen die Stichting Dili een warm hart toedragen. Binnen het netwerk van Stichting Dili wordt gekeken om partijen te binden aan Stichting Dili om eenmalig of periodiek een gift te geven. Tevens worden er sporadisch acties gehouden of presentaties gegeven om zo meer bekendheid van Stichting Dili te genereren en wordt mensen de mogelijkheid te geven om hun gift over te maken.
Stichting Dili is nog niet actief in Fondsenwerving. Wel past het binnen het doel om dit binnen twee jaar wel op te pakken.
De voorzitter van Stichting Dili beheert de gelden. Elke maand worden de overgemaakte giften overgemaakt aan het project in India. Het bestuur van de stichting in Nederland werkt met vrijwilligers, er wordt geen honorarium of andere vergoeding uitbetaald. Al het inkomen van Stichting DiLi gaat naar de projecten ten behoeve van onderwijs en trainingen. Er komen aparte giften binnen voor het levensonderhoud van de projectleider ter plaatse. De uitgaven die er in India worden gemaakt worden bijgehouden en zijn terug te vinden in het jaarverslag. De jaarverslagen zijn hieronder te vinden:

2022
Publicatieverslag DILI 2022
Overzicht Activiteiten Stichting DiLi 2022-2023

2021
Financieel overzicht DiLi 2021

2020
Publicatieverslag DILI 2020

Overzicht Activiteiten Stichting DiLi 2020

2019
Publicatieverslag DILI 2019

Overzicht activiteiten Stichting DiLi 2019

2018
Publicatieverslag DILI 2018

activiteiten Stichting DiLi 2018

2017
Publicatieverslag financien DILI 2017

Annual report DiLi trust 2017 (Project verslag)